Pravidla karetní hry „Leje“ (pejorativně „Chčije“)

Budete potřebovat balíček mariášových karet (32 listů). Principiálně tato hra vychází z oblíbené, a v české kotlině dobře známé, hry prší, ale v mnoha ohledech jí doplňuje a vylepšuje.

Základní pravidla

Rozdávající hráč (zpravidla ten, který v předchozí hře prohrál) zamíchá karty a rozdá libovolný počet:

-       otevřených, lícem vzhůru. Tyto karty zůstanou odkryté na stole, dokud je hráč, kterému byly rozdány, nepoužije.

-       zakrytých, lícem dolů. Tyto karty drží hráči při hře v ruce.

Minimální počet karet pro hru je jedna - této hře se říká jednoaktovka. Cílem hry je zbavit se co nejdříve všech karet.

Jednotlivé karty a jejich funkce

sedmička

Na sedmičku líže hráč ve směru hry 2 karty, může jí ale přebít další sedmičkou a tím musí lízat následující hráč karty čtyři atd. Další variantou je přebití sedmičky osmičkou stejné barvy viz níže...

osmička

Osmička přebíjí sedmičku stejné barvy. Tímto krokem se lízací povinnost vrací na hráče předchozího, přičítá se jedna karta a ten může pro přebití této osmičky použít další osmičku, pokud ji má (další sedmičku již na přebití nemůže použít). Maximální počet karet pro lízání je tedy 4*2+4*1=12. Při přebití sedmičky osmičkou se zároveň mění směr hry.

devítka

Devítka cuká - tzn. že hraje předchozí hráč, ale na směru hry se nic nemění. Pokud i předchozí hráč klade devítku, cukne hra na dalšího předchozího hráče atd.

desítka

Desítka otáčí směr hry - od té chvíle se prostě hraje na druhou stranu včetně začátku hry viz začátek hry.

spodek

Měnič hodnoty (7,8,9,10,spodek,svršek,král,eso). Tuto kartu lze hodit na libovolnou kartu kromě 7 (pokud má lízat), esa (pokud má stát).

svršek

Měnič barvy (červené, zelené, koule, žaludy). Tuto kartu lze hodit na libovolnou kartu kromě 7 (pokud má lízat), esa (pokud má stát).

král

Na krále se zdraví, forma je libovolná (např. dobrý den, nazdar). Zdraví se vždy, i když jej pozdravil předchozí hráč.

eso

Na eso se stojí, lze jej přebít dalším esem. Výjimkou je akční eso, na které se nestojí, viz akční karty.

„poslední karta“

Pokud má hráč poslední kartu (odkryté a zakryté se sčítají) tzn. ihned po odhození předposlední, musí ohlásit „poslední karta“.

 

Akční karty - např. zelené

Standardně je akční barvou zelená. Hráči se mohou dohodnout i na jiné variantě viz speciality pro zdatné hráče.

akční (zelený) měnič (spodek nebo svršek) - blokuje po dobu jednoho celého kola všechny funkce karet. Tzn. na sedmičku se nebere, devítka necuká, desítka neobrací směr hry, spodek a svršek nemění, král se nezdraví - ani neohlašuje výměnu karet, na eso se nestojí, nehlásí se poslední karta a vítěz neohlašuje konec hry. Výjimkou je akční (zelené) eso, na které se naopak stojí. Pokud hráč odhozením zeleného měniče zároveň hru ukončí, posunuje se působení blokování funkcí na dalšího hráče ve směru hry.

akční (zelený) král - ten kdo klade akčního krále má možnost uplatnit výměnu jedné karty a to slovní výzvou „měníme“. To znamená, že každý hráč vybere jednu kartu a pošle hráči proti směru hry. Pokud pošle otevřenou kartu, kterou má vyloženou na stole, tato musí zůstat vyložena i nadále. Naopak výzvou „neměníme“ se hraje dál obvyklým způsobem. (Za neohlášení měníme/neměníme bezprostředně po vhození zeleného krále je penalizace 2 karty).

akční (zelené) eso - na akční eso se nestojí, pokud není kolo blokované akčním (zeleným) měničem.

 

Začátek hry

Po zamíchání balíčku karet hráč rozdá každému hráči libovolný počet (otevřených i zakrytých) karet (každému stejně) a jednu kartu otočí. Zbytek slouží jako balík pro lízání (dojde-li tento tak se otočí ten, na který se hraje a hra pokračuje). Pokud rozdávající otočí jako první kartu:

sedmičku - normálně platí, hraje (líže) hráč po směru hodinových ručiček

devítku - ohlásí „Šulista“ případně „Šulibrk“ a hraje sám (tj. ten co rozdával). Hraje se po směru hodinových ručiček

desítka - hraje hráč po pravici rozdávajícího a hraje se proti směru hodinových ručiček.

spodek, svršek - dle karty zespodu balíčku se určí, na jakou barvu či hodnotu se mění. Pokud se jedná o akčního (zeleného) měniče, platí blokace, viz akční karty.

král - v případě akčního (zeleného) krále rozdávající ohlásí měníme/neměníme. Následně hráč po levici musí zdravit.

eso - platí, hráč po levici rozdávajícího stojí, pokud ho nemůže přebít nebo eso není akční (zelené).

Konec hry

Zbavením se poslední karty hra pro tohoto hráče končí. Pokud je první musí ohlásit „prší - zmokne ti prádlo“ (akceptováno je jakékoliv prohlášení, které obsahuje slova „prší“ a „prádlo“). Za neukončenou hru se považuje situace, kdy například ve dvou hráčích odhodí hráč jako poslední kartu sedmičku, ale protihráč tuto přebije jinou sedmičkou či osmičkou stejné barvy. Podobná situace může nastat hozením esa, na které se stojí, pokud protihráč nahlásí, že stojí. Klasickým případem „vrácením do hry“ je odhozením devítky jako poslední karty když hráč předchozí odhodí sedmičku. Opomenutí hlášky „prší - zmokne ti prádlo“ či jakékoli další chyby viz penalizace se hráč vrací do hry a líže 2 karty.

Penalizace

Za každou chybu si chybující líže dvě karty a tato chyba ho nezbavuje povinnosti hrát. Výčet obvyklých chyb: vhodí kartu když neměl hrát (kartu si vezme zpět a k tomu 2 další), lízne si špatný počet karet, zapomene stát resp. nestát na eso, nepozdraví resp. pozdraví krále, neohlásí měníme resp. neměníme při vhození akčního (zeleného) krále, neohlásí, respektive ohlásí, když neměl poslední kartu, neohlásí resp. ohlásí když neměl po skončení hry „prší - zmokne ti prádlo“, mění na hodnotu svrškem resp. na barvu spodkem, neohlášením „Šulista“ při rozdání první karty devítky. Pokud hráč líže během akčního (zeleného) kola musí karty obrátit lícem nahoru, neplatí pro karty líznuté za penalizaci, opomenutí obrácení karty je též penalizováno dvěma kartami.

Hodnocení

Pro více hráčů se doporučuje počítání plus jedna, mínus jedna. Čili hráč, který vyhrál si přičte bod, ten co prohrál si bod odečte. Je to tedy nezávislé na počtu hráčů a součet po každém kole musí být vždy nula. Což je dobré po každém kole zkontrolovat. Dobrým zvykem bývá při vynulování skóre (všichni hráči mají shodně nulu) objednat rundu panáků (není povinné pro děti a mladistvé).

Speciality pro zdatné hráče

-  Akční karty jsou pro každou hru jiné a řídí se tím, která barva je otočena rozdávajícím z balíčku, případně hráč po pravici rozdávajícího před rozdáním karet sejme akční barvu.

-  Jednotlivá pravidla se zavádějí postupně a to tak, že ten kdo hru vyhraje, sám určí nové pravidlo pro další hry. Pravidla se tedy postupně nabalují. Je také možno místo zavedení nového pravidla jedno z užívaných pravidel zrušit. Pravidla mohou být libovolná, tzn. nemusí být uvedena v tomto návodu. S jednou kartou může být svázán libovolný počet pravidel. Porušení vlastního pravidla se může penalizovat dvojitou sazbou.